ผลิตภัณฑ์

 1. หุ้น เป็นหุ้นส่วนบริษัท ด้วยเงินหลักร้อย
 2. กองทุน เปิดพอร์ตแบบอีซี่.. มีมืออาชีพคอยดูแลให้
 3. Intelligent Portfolios เปิดโหมดอัตโนมัติสำหรับดูแลการลงทุน
 4. สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนบนสินทรัพย์แห่งอนาคต
 5. ตราสารหนี้และหุ้นกู้ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว
 6. ตราสารอนุพันธ์ มองการณ์ไกล ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 7. บริการยืมและให้ยืมสินทรัพย์ ปล่อยเช่า-ขอยืมหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
 8. กองทุนส่วนบุคคล มีผู้จัดการช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้น
 9. คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

แหล่งความรู้ด้านการลงทุน

 1. เริ่มลงทุนก้าวแรก เริ่มลงทุนก้าวแรก
 2. ลงทุนตามสินทรัพย์ ลงทุนตามสินทรัพย์
 3. บทวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์การลงทุน
 4. แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน

ข่าวสารและโปรโมชัน

 1. โปรโมชันและสิทธิพิเศษเพื่อคุณ
 2. อัปเดตข่าวสาร
 3. ประกาศ
 4. Point to invest
 5. INVX Point​
scbs image

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

พิเศษสำหรับลูกค้า Innovestx เท่านั้นใช้พอยต์แลกกองทุนรวมที่โดนใจ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 1. ร่วมงานกับเรา ก้าวไปข้างหน้าแบบมีสไตล์
ค้นหาล่าสุด
เคลียร์
{{GetHitSearchValue.keywordTitle}}

หลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading Rule)

 

หลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading Rule)


 

 

 

1. วันและเวลาทำการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล : บริษัทเปิดให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการซื้อขายเนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องบางประการที่ทำให้ไม่สามารถเปิดซื้อขายได้ บริษัทจะมีการแจ้งข่าวสารต่อผู้ลงทุนผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เมื่อระบบการซื้อขายสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง บริษัทจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางเดิม

2. วิธีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading Method) : การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลบน platform ซื้อขายของบริษัทจะใช้วิธีการที่คำสั่งซื้อและขายของผู้ลงทุนจะถูกนำมาจัดเรียงลำดับและจับคู่ซื้อขายให้โดยอัตโนมัติผ่านระบบซื้อขาย (Automatic Order Matching)

2.1 การจัดเรียงลำดับคำสั่งซื้อขาย : ระบบซื้อขายจะมีการจัดเรียงลำดับคำสั่งซื้อและขายของผู้ลงทุนตามลำดับ โดยมีหลักการคือ

   (1) ราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าราคาเสนอซื้ออื่นให้ได้รับการจับคู่การซื้อขายในลำดับก่อน ถ้าราคาเสนอซื้อในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการให้ราคาเสนอซื้อที่เข้ามาในระบบการซื้อขายก่อนได้รับการจับคู่การซื้อขายในลำดับก่อน

   (2) ราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายอื่นให้ได้รับการจับคู่การซื้อขายในลำดับก่อน ถ้าราคาเสนอขายในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้ราคาเสนอขายที่เข้ามาในระบบการซื้อขายก่อนได้รับการจับคู่การซื้อขายในลำดับก่อน

2.2 การจับคู่การซื้อขาย (Matching) : เมื่อคำสั่งซื้อขายผ่านเข้ามาในระบบซื้อขายแล้ว ระบบซื้อขายจะตรวจสอบว่าคำสั่งนั้นสามารถจับคู่กับคำสั่งด้านตรงข้ามได้ทันทีหรือไม่ ถ้าคำสั่งนั้นสามารถจับคู่ได้ทันที ระบบก็จะทำการจับคู่ให้ แต่ถ้าคำสั่งนั้นไม่สามารถจับคู่ได้ระบบจะจัดเรียงคำสั่งซื้อขายนั้นตามหลักการของ Price then Time Priority เพื่อรอการจับคู่คำสั่งต่อไป

3. ประเภทของคำสั่งซื้อขาย (Type of Orders) : ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ 2 ประเภทดังนี้

3.1 Limit Order : คำสั่งชื้อขายที่ผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล ณ ราคาที่กำหนดเอาไว้หรือ ณ ราคาที่ดีกว่า เช่น ซื้อในราคาที่ไม่สูงเกินกำหนดหรือขายในราคาที่ไม่ต่ำกว่ากำหนด เป็นต้น
คำสั่งประเภท Limit Order จะสามารถจับคู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ทันทีที่เข้ามาในระบบซึ่งอาจเป็นการจับคู่ซื้อขายแบบบางส่วน (partial) หรือการจับคู่ซื้อขายทั้งหมด (full) สำหรับกรณีการจับคู่ซื้อขายบางส่วนจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่สามารถจับคู่ซื้อขายได้ ระบบการซื้อขายจะไม่ยกเลิกคำสั่งของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เหลืออยู่ โดยจะคงจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวไว้เป็นคำสั่งรอซื้อหรือขายในลำดับแรกจนกว่าจะได้รับการจับคู่ หรือเมื่อบริษัทมีการประกาศปิดทำการ ซื้อขาย (ถ้ามี)

3.2 Market Order หมายถึง คำสั่งชื้อขายที่ผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดยระบบซื้อขายจะถือว่าคำสั่ง Market Order เป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายต่ำสุด หรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุด
หากมีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่งประเภท Market Order จะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันทีที่เข้ามาระบบ หากจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เสนอซื้อขาย ณ ราคา Market Order ไม่สามารถจับคู่การซื้อขายได้หมดทั้งจำนวนระบบการซื้อขายจะยกเลิกจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เหลืออยู่ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ :
1. การเสนอซื้อขายผูกพันผู้เสนอตามเวลาที่บันทึกไว้ในระบบการซื้อขาย ยกเว้นจะมีการยกเลิกการซื้อขายตามเงื่อนไขที่กำหนด
2. การเสนอซื้อขายที่ได้รับการจับคู่แล้วมีผลผูกพันผู้เสนอซื้อขายตามเวลาที่ระบบการซื้อขายได้จับคู่ซื้อขายโดยอัตโนมัติ
3. การเสนอซื้อขายให้มีผลในระบบการซื้อขายจนกว่าจะมีการยกเลิก หรือ เมื่อมีการหยุดพักการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นๆ หรือ มีการหยุดการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด

4. การยกเลิกการเสนอซื้อขายหรือการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(1) ลูกค้าสามารถยกเลิกการเสนอซื้อหรือขายของตนได้เฉพาะก่อนที่การเสนอซื้อหรือขายดังกล่าวจะได้รับการจับคู่ซื้อขายและให้กระทำผ่านระบบการซื้อขาย

(2) ในกรณีมีเหตุขัดข้องจากบริษัทที่ทำให้การชำระราคาหรือส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้ทำการซื้อขายไม่อาจกระทำได้ ฝ่าย Digital Asset Platform Management จะนำเสนอเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน Digital Asset ซึ่งจะมีดุลพินิจในการสั่งยกเลิกคำสั่งเสนอซื้อหรือขายและรายการซื้อขายดังกล่าวได้

(3) ในกรณีที่มีการหยุดพักการซื้อขายในสินทรัพย์ดิจิทัลใดสินทรัพย์ดิจิทัลหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราว ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ยังไม่ได้รับการจับคู่ที่ค้างอยู่ในระบบทั้งหมด

ทั้งนี้ ในกรณีที่สินทรัพย์ดิจิทัลใดมีการปรับปรุง (Fork) บริษัทอาจพิจารณาดำเนินการหยุดพักการซื้อขายรวมถึงอาจพิจารณาระงับการฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเป็นเวลาชั่วคราวได้และจะยกเลิกคำสั่งซื้อขายของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นที่ค้างอยู่ในระบบ

5. ขนาดของคำสั่งซื้อขายสูงสุด/ ต่ำสุด : บริษัทกำหนดมูลค่าเสนอซื้อขายสูงสุด / ต่ำสุด ต่อคำสั่งซื้อขาย และช่วงราคา ดังนี้

มูลค่าเสนอซื้อ/ขาย สูงสุดต่อ 1 คำสั่งไม่กำหนด
มูลค่าเสนอซื้อ/ขาย ต่ำสุดต่อ 1 คำสั่ง 10 บาท
ช่วงราคา (tick size)การเสนอซื้อเสนอขายแต่ละครั้งต้องเป็นไปตามช่วงราคาที่กำหนดโดยขึ้นอยู่กับระดับราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละประเภท

6. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและการฝากถอนสินทรัพย์ดิจิทัล: ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและฝากถอนสินทรัพย์ดิจิทัลสรุปได้ดังตารางนี้

ค่าธรรมเนียมนโยบายการคิดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย (Trading fees)*­ค่าธรรมเนียมซื้อขายจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลบน Platform ของบริษัทจะเรียกเก็บจากนักลงทุนในมูลค่าไม่เกิน 0.50% ของมูลค่าซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง
ค่าธรรมเนียมการถอน (Withdrawal fees)*­ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด (Fiat withdrawal) ไม่เกิน 20 บาทต่อธุรกรรม
ค่าธรรมเนียมการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นราคาคงที่ต่อธุรกรรม ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม network ของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นๆ และจะมีการแจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนการทำธุรกรรมใน แต่ละครั้ง
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ**ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่บริษัทฯอาจจะมีการเรียกเก็บจากลูกค้าตามที่บริษัทเห็นสมควรแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนการทำธุรกรรม

*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่นของบริษัท
**ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโดยจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

7. เครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล : บริษัทจะมีการขึ้นเครื่องหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเพื่อแจ้งข่าวสารให้ผู้ลงทุนทราบ รายละเอียดในการขึ้นเครื่องหมายต่างๆ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อการขึ้นเครื่องหมาย (Trading Sign)

scbs image
กลับด้านบน