ผลิตภัณฑ์

 1. หุ้น เป็นหุ้นส่วนบริษัท ด้วยเงินหลักร้อย
 2. กองทุน เปิดพอร์ตแบบอีซี่.. มีมืออาชีพคอยดูแลให้
 3. Intelligent Portfolios เปิดโหมดอัตโนมัติสำหรับดูแลการลงทุน
 4. สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนบนสินทรัพย์แห่งอนาคต
 5. ตราสารหนี้และหุ้นกู้ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว
 6. ตราสารอนุพันธ์ มองการณ์ไกล ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 7. บริการยืมและให้ยืมสินทรัพย์ ปล่อยเช่า-ขอยืมหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
 8. กองทุนส่วนบุคคล มีผู้จัดการช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้น
 9. คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

แหล่งความรู้ด้านการลงทุน

 1. เริ่มลงทุนก้าวแรก เริ่มลงทุนก้าวแรก
 2. ลงทุนตามสินทรัพย์ ลงทุนตามสินทรัพย์
 3. บทวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์การลงทุน
 4. แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน

ข่าวสารและโปรโมชัน

 1. โปรโมชันและสิทธิพิเศษเพื่อคุณ
 2. อัปเดตข่าวสาร
 3. ประกาศ
 4. Point to invest
 5. INVX Point​
scbs image

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

พิเศษสำหรับลูกค้า Innovestx เท่านั้นใช้พอยต์แลกกองทุนรวมที่โดนใจ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 1. เกี่ยวกับเรา ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับเรา InnovestX
 2. ร่วมงานกับเรา ก้าวไปข้างหน้าแบบมีสไตล์
ค้นหาล่าสุด
เคลียร์
{{GetHitSearchValue.keywordTitle}}

ข้อควรระวัง

การป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของลูกค้า

 

 

บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านให้เกียรติเลือกใช้บริการของบริษัทฯ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แนะนำแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าอันอาจจะเกิดจากการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทฯ เห็นว่าการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของลูกค้าได้ บริษัทฯ จึงขอสรุปแนวทางปฏิบัติตามข้อแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต. และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ รวมทั้งขอแจ้งบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานภายในบริษัทฯ ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อได้ดังนี้

1. เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติให้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ

เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติให้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ หลังจากที่ได้เปิดบัญชีให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ในวันทำการถัดไป บริษัทฯ จะจัดส่งจดหมายแจ้งยืนยันการเปิดบัญชีให้กับลูกค้าทุกประเภท โดยจะจัดส่งจากฝ่ายปฏิบัติการข้อมูลลูกค้าทางไปรษณีย์ หรือช่องทางอ้างอิงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้กับบริษัทฯ บริษัทฯจะไม่ยินยอมให้ผู้ดูแลบัญชีเป็นผู้จัดส่งให้ลูกค้าด้วยตนเอง สำหรับการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ทางระบบ Internet หากได้รับอนุมัติเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะต้องกำหนด Password และ PIN ด้วยตนเอง เพื่อใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบและซื้อขายหลักทรัพย์ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าที่ www.innovestxonline.com หมวดหัวข้อ Help

2. เอกสารที่ลูกค้าจะได้รับ เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติให้เปิดบัญชีและมีการซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ

 

2.1) ใบยืนยันการซื้อ/ขายหลักทรัพย์/สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญจ่าย/ใบกำกับภาษี เมื่อมีการซื้อ/ขาย หลักทรัพย์ลูกค้าจะได้รับใบยืนยันการซื้อ/ขายหลักทรัพย์/สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญจ่าย/ใบกำกับภาษี โดยบริษัทฯ จะจัดส่งให้หลังวันที่มีรายการซื้อขาย 1 วัน

 

2.2) รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีในเดือนที่ลูกค้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์จะได้รับรายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชี ณ วันสิ้นเดือน ถึงแม้ ณ วันสิ้นเดือนลูกค้าจะไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือก็ตามและสำหรับงวดสิ้นปีจะจัดส่งรายงานให้กับลูกค้าทุกราย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งให้ลูกค้าภายในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป

 

2.3) รายงานยอดเงินคงเหลือ/ดอกเบี้ยรับ/ดอกเบี้ยจ่ายกรณีลูกค้าที่ฝากเงินในระบบ Cash Balance เพื่อใช้ชำระหรือรับเงินสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดหรือบัญชี Credit Balance ถ้าในเดือนใดมีรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากถึงแม้ ณ วันสิ้นเดือนจะมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีหรือไม่ก็ตาม ลูกค้าจะได้รับรายงานยอดเงินคงเหลือ/ดอกเบี้ยรับ/ดอกเบี้ยจ่าย ณ วันสิ้นเดือน และสำหรับงวดสิ้นปีจะจัดส่งรายงานให้กับลูกค้าทุกราย(กรณีไม่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีจะแจ้งไว้ในรายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือ) โดยบริษัทฯ จะจัดส่งให้ลูกค้าตามช่องทางที่บริษัทกำหนด ภายในวันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไปถ้าหากลูกค้าไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวตามช่วงเวลาข้างต้นหรือข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงของลูกค้าสามารถแจ้งฝ่ายชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โทร 0-2949-1999 ทันที (โปรดอย่าแจ้งผู้ดูแลบัญชีที่ดูแลบัญชีของท่านโดยตรงเด็ดขาด)

3. เมื่อลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือฝากเงินหลักประกันให้กับบริษัทฯ

เมื่อลูกค้าฝากเงินหลักประกันให้กับบริษัทฯ ด้วยวิธีการโอนเงินแบบ Bill Payment เข้าบัญชีของบริษัทฯ สำหรับทุกธนาคาร (ยกเว้นธนาคารไทยพาณิชย์) บริษัทจะปรับเพิ่มอำนาจซื้อในบัญชีของลูกค้า โดยมีผลในวันทำการถัดไป แต่หากประสงค์ที่จะให้มีผลภายในวัน ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน เพื่อแจ้งความประสงค์ และส่งหลักฐานการโอน

4. กรณีชำระค่าซื้อหลักทรัพย์เป็นเช็ค

กรณีชำระค่าซื้อหลักทรัพย์เป็นเช็ค ขอให้สั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม (A/C Payee Only) ในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด” เท่านั้น

5. การลงนามในแบบคำขอเบิกหลักทรัพย์เพื่อโอนหลักทรัพย์

การลงนามในแบบคำขอเบิกหลักทรัพย์เพื่อโอนหลักทรัพย์ เมื่อลูกค้าลงนามเรียบร้อยแล้วให้ระบุชื่อผู้รับโอนหลักทรัพย์ด้วยตนเองทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการนำหลักทรัพย์ของลูกค้าไปโอนให้กับบุคคลอื่น (เงื่อนไขการ ถอน/โอนหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท/หน่วยงานทางการ กำหนด)

6. การจองซื้อหุ้น

การจองซื้อหุ้น ลูกค้าจะต้องจองซื้อโดยการใช้แบบฟอร์มสำหรับการจองซื้อหุ้นนั้นๆ และจะต้องปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อหุ้นที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของหุ้นนั้นๆ

7. ไม่มีนโยบายที่จะให้ผู้ดูแลบัญชีหรือพนักงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้ผู้ดูแลบัญชีหรือพนักงานของบริษัทฯ รับเงินสดจากลูกค้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าขอให้ลูกค้า โปรดนำเงินสดเข้าบัญชีของบริษัทฯ ด้วยตนเอง ผ่านช่องทาง Bill Payment เท่านั้น

8. กรณีที่ลูกค้าต้องการขอสำเนาเปิดบัญชี

กรณีที่ลูกค้าต้องการขอสำเนาเปิดบัญชี, สัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์, สัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance) กรุณาติดต่อผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือติดต่อ Call Center 0-2949-1999